A 2020/2021. tanév rendje

Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete

a 2020/2021. tanév rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 1. A rendelet hatálya
 2. § A rendelet hatálya kiterjed a) az iskolákra, b) a kollégiumokra, c) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézményekre, d) a többcélú köznevelési intézmények iskoláira és kollégiumaira, [a továbbiakban az a)–d) pontban foglaltak együtt: nevelési-oktatási intézmény] fenntartóra tekintet nélkül, e) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), f) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra, g) a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra, h) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre, i) a pedagógusokra, j) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a műszaki, kisegítő és az egyéb munkakört betöltőkre, valamint k) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.
 3. A tanév, a tanítási év
 4. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – százhetvenkilenc nap. A  nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenhét, gimnáziumban és szakiskolában százhetvennyolc nap a tanítási napok száma.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap a) középfokú iskolákban 2021. április 30., b) a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2021. május 31.

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a  rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az  iskola indokolt esetben gondoskodik az  elmaradt tananyag 2021/2022. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért, és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a  tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti. (6) A  2020/2021.  évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2020/2021. tanévre 2020. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

(7) Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2020/2021. tanévre 2020. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

 1. § Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.
 2. § (1) A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a  pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A  nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

 1. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
 2. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a  nevelőtestület véleményének kikérésével – az  iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
 3. § (1) Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a  szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

(4) Az  iskola az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a  tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A  nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

 1. Az általános iskolai beiratkozás
 2. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15–16-án kell beíratni.
 3. A vizsgák rendje
 4. § (1) Az érettségi vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

(3) A szakgimnáziumban és a szakiskolában a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az oktatásért felelős miniszter 2020. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

 1. A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése
 2. § A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.
 3. A témahetek és a témanap megszervezése
 4. § (1) A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek időpontjai: a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között, b) Digitális Témahét 2021. március 22–26. között, c) Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között, d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja).

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a  tantervben előírt, az  adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

 1. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
 2. § (1) Az  Nkt. 80.  § (1)  bekezdése alapján, a  miniszteri rendelet 79.  § (6)  bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2020/2021. tanévben az iskolák 2021. május 26-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez, értékeléshez szükséges adatokat az iskolák a Hivatal részére 2020. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le.

(3) A Hivatal 2022. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a  fenntartóknak, továbbá azokat a  honlapján nyilvánosságra hozza. A  Hivatal az  országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek.

(4) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában az iskola pedagógusai 2021. május 12-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a  nyolcadik évfolyamon a  KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A  méréshez szükséges adatokat az  általános iskolák 2020. november 20-ig, az  elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldik meg a Hivatal részére, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2021. június 11-ig.

(5) A  (4)  bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az  iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni az írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2021. május 19-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 2020. november 20-ig, az  elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldik meg, a  Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2021. június 11-ig.

(6) A  tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2020. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az  óvodai jelzések vagy a  tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az  alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a  későbbiekben támogatni, és ezért a  tanító indokoltnak látja az  azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a  Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az  általános iskolák 2020. október 22-ig a  Hivatal által meghatározott módon jelentik a  Hivatalnak az  érintett tanulók létszámát. Az  e  bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2020. december 4-ig kell elvégezniük.

(7) Az  általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a  nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kísérleti jelleggel megszervezik az Nkt. 80. § (1a)  bekezdése alapján a  pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a  Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével, az  iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

(8) A 2020/2021. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2021. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

 1. § (1) 2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását. (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2021. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.
 2. Záró rendelkezések
 3. § Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
 4. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén hatályát veszti.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,  emberi erőforrások minisztere