Iskolánk története

Az intézmény múltja, történelme. Az iskolánk mögött álló fél évszázad bemutatása nem lehet teljes anélkül, hogy a kezdetekről ne ejtenénk néhány szót. A XVII-XVIII. századi Magyarország falvai közül csak azokban folyhatott oktatás, melyeknek templomuk, egyházi vezetőjük volt. A füzesabonyi templomot 1731-35 között építette Erdődy püspök, így erre a korszakra tehető a tanítás kezdete is. Az első iskola 1735-40 között épült, az un. Kántor iskola, melyben egy tanterem és egy tanítói lakás volt. 1852-ben készült el a Zrínyi úti épület, szintén egy teremmel és lakással, ezt 1884-ben egy tanteremmel bővítették. 1897-ben az egyház megvásárolta a Mátyás király úti csendőrlaktanyát, de itt a tanítás csak 1899-ben kezdődhetett meg, egy tanteremben. A piactéri központi iskola, mely eredetileg hadikórház volt, az I. világháború után három teremmel és egy lakással szolgálta az oktatást. Az 1950-es évekre a település két részén közel azonos létszámú iskoláskorú gyermek oktatását kellett ellátni. Így 1954 szeptemberére megalakult a település északi részén az I. sz., a központban pedig a II. sz. Általános Iskola, mai nevén Széchenyi István Általános Iskola. Ezzel persze a gyerekek elhelyezése nem oldódott meg, a szétszórtan elhelyezett tantermek problémája sajnos még közel 50 évig fennállt. Jelentős fejlődést hozott az 1954-57 között, a község mindkét részén felépült két teljesen egyforma iskolaépület átadása. Iskolánk esetében ez 1957-ben került átadásra. Ki gondolná, hogy a nagynak látszó épületben csak 4 tanterem, 1 előadóterem, 1 úttörőszoba, 2 szertár, 1 igazgatói iroda, 1 tanári szoba és a vizesblokkok kaptak helyet? Így aztán idővel a szertárak, úttörőszobák is tantermekké lettek átalakítva. Ám ezt követően is zajlott a tanítás az eddig említett 1-2 termes iskolarészekben is. Egyébként a megyei és helyi tanács a 70-es évek elején mindkét központi iskolát 4-4 tanteremmel kibővítette. További bővítésekre volt szükség, hiszen a tanulói létszám rohamosan növekedett. Így 1985-ben 5 tanterem, 1 könyvtár, 1 tornaterem, 1 tornaszoba épült, 1987-ben pedig 3 tanterem és egy kémiai szaktanterem átadására került sor. Ekkor már a Mátyás király úton egy körzeti feladatokat is ellátó központi műhely és 2 technikai szaktanterem biztosítja a technikai oktatást. 1991-ben, nagyszabású városi ünnepség keretében vette fel iskolánk gróf Széchenyi István nevét. 1992-től pedig – körzetünk iskolái közül elsőként – elindult a színvonalas diák-önkormányzati munka, mely azóta is folyamatosan működik. Jelentős szakmai változásokat, kiemelkedő fejlődést hozott az 1998-as esztendő. Kialakításra került egy aszfaltborítású, villanyvilágítással ellátott sportpálya, egy 8 tantermes teljesen új épületszárny, valamint a régi épületben két korszerű informatika szaktanterem. Ebben a szárnyban kapott helyet iskolánk mintegy 10000 kötetes könyvtára, valamint ide került elhelyezésre a Városi Zeneiskola, jelenlegi nevén Alapfokú Művészeti Iskola. 2005. szeptember l-től – önkormányzati döntés hatására – létrejött az Általános Iskolák Igazgatósága, mely a város két általános iskoláját vonta össze. Iskolánk ennek tagintézményeként folytatta pályafutását és közös igazgatással működött tovább. A régi épületünk állapota olyan mértékben leromlott, hogy időszerűvé vált ennek korszerűsítése. 2007-ben került sor egy teljes hőtechnikai felújításra, mely a tetőszerkezet hőszigetelését és cseréjét, teljes ablakcserét műanyag nyílászárókra, valamint a homlokzat szigetelését és színezést jelentette. A 2007-es esztendő nyara azonban más változásokat is hozott. Ekkor döntött úgy városunk önkormányzata, hogy létrehozza a Városi Intézményi Központ óriás intézményét. Ennek egyik része lett az Általános Iskolák Intézményegysége, melynek keretén belül működött tovább iskolánk. Továbbra is közös igazgatással. Jelentősen átalakult az intézményi étkeztetés feltétel rendszere a 2009-es esztendőben. Ekkor alakították ki a zöld épületünk alsó szintjén a korszerű tálaló konyhát, így már nem kellett minden menzás és napközis csoportnak a Zrínyi úti étkezdébe átjárni, mely minden nap jelentős időveszteséggel járt. A 2010-es évben sikerült megszüntetni azt az áldatlan állapotot, mely iskolánk tornatermében már mintegy 10 esztendeje fennállt. Ez pedig a folyamatos beázás, mely az épület lapos tetővel való fedése miatt következett be. A javításokra összességében milliókat költöttünk, ám a megoldást az ekkor kialakított és azóta is kiválóan funkcionáló új sátortetős szerkezet jelentette. 2013 januárjában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerületéhez kerültünk, majd hamarosan újabb kardinális változás kezdett körvonalazódni. Ugyanis az Egri Főegyházmegye bejelentette, hogy szeretné iskolánkat egyházi fenntartásba venni. A jogi korlátok elhárultak, így 2013. szeptember 1-jétől intézményünk Széchenyi István Katolikus Általános Iskola néven működik tovább. Az Egri Főegyházmegye gondoskodik a fenntartásunkról és működtetésünkről egyaránt. Oktató-nevelő munkánkat a keresztény katolikus értékrend alapján tervezzük meg és végezzük nap, mint nap. Az intézmény szakmai munkája. Iskolánkba a 2013/2014-es tanévben 346 tanuló jár és arányait tekintve a környező településekről is egyre több – most 88 – diák választja a Széchenyit. Szakos ellátottságunk 100 %-os. Jelenleg 28 főállású pedagógus és 5 óraadó tanár végzi hivatását intézményünkben. Gazdasági vezető és iskolatitkár látja el a pénzügyi, gazdálkodási, valamint az adminisztrációs feladatokat. Öttagú egyéb technikai személyzet /takarítók, karbantartó/ gondoskodik a mindennapok zökkenőmentes munkájáról. Saját gyógypedagógussal, logopédussal rendelkezünk, így sikeresen tudjuk fejleszteni az eltérő tantervű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat. A gyermekvédelem magas szintű ellátását kiemelt feladatunknak tarjuk, melyet a terület felelőse és az osztályfőnökök is prioritásként kezelnek. A hagyományos, évfolyamokra épített tanulócsoportjaink 2 párhuzamos osztállyal működnek. Ezen belül idegen nyelvből és informatikából csoportbontásban dolgozunk. Az idegen nyelvi csoportok kialakításánál a képességek szerinti szerveződést helyezzük előtérbe, mert így nagyobb lehetőség van a lassabban haladók felzárkóztatására és a jó képességűek differenciált fejlesztésére. A nyelvi csoportok 6. osztályig átjárhatóak, a pedagógus és a szülő közös döntése alapján. Iskolánkban a szülők egyöntetű támogatása mellett 3. osztálytól tanítjuk az idegen nyelveket, eleinte bevezető szinten 1 órában, majd 4. évfolyamtól heti 3 órában. 5. osztálytól a szülők igényeinek figyelembe vételével 2009-től emelt szintű angol nyelvi osztály, vagy csoport működik, mely a két negyedik osztályból kerül kialakításra a tanulók idegen nyelvi, magyar nyelvi, matematikai ismeretei alapján. Szakkör formájában német nyelvből is biztosítjuk a heti plusz két órát. Keresztény Katolikus Hitbeli elhivatottságunkat minden területen elsődlegesnek és kiemelkedően fontosnak tartjuk. Az Istenünkbe és az Ő Egyszülött Fiába vetett hitünket a heti két hit- és erkölcstan órával, a napkezdő és napvégző imádságokkal, valamint az osztálymisékkel, Lelki napokkal, rendezvényeinkkel erősítjük. Kiemelten kezeljük a magyar nyelv és irodalom minél alaposabb elmélyítését, valamint a természettudományos ismeretek gyarapítását. Ezért úgy alakítottuk ki az óraszám rendszerünket, hogy a szabadon tervezhető és választható órakeretek terhére ezeken a területeken versenyképes tudást biztosíthassunk diákjainknak. Mindez találkozik korunk, a gazdaság, valamint a középiskolák egyértelmű elvárásával, nem utolsó sorban a szülők teljes mértékű támogatását is élvezi. A speciális érdeklődésű tanulók részére előzetes jelentkezésük alapján tudunk szerteágazó témakörben szakköröket indítani. Felvételi előkészítőkön biztosítjuk a megfelelő többlettudást végzős diákjainknak magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tárgyakból. Mindezek mellett kompetencia-fejlesztő órákat tartunk, felkészülve ez által az országos mérésekre, nagymértékben javítva annak eredményességét. Megszervezzük a tehetség kibontakoztatást, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását. A beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy–három fős foglalkozásokat. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy órát biztosítunk. Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, lehetővé tesszük, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. Ha a tanulónk tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot, szintén biztosítjuk számára az egyéni foglalkozásokat. A pszichés fejlődés zavarával küzdő tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat gyógypedagógusunk segítségével valósítjuk meg. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a pszichés fejlődés zavara miatt a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére, iskolánk tanulónként átlag heti tíz órát biztosít. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a nyári tanítási szünetben is lehetőséget adjunk diákjainknak a tartalmas időtöltésre, így minden évben több tábort is vállalunk, szervezünk. Ezek vízparti /Balaton/, erdei /Szilvásvárad, Parádfürdő/, KRESZ /Soltvadkert/, napközis és iskola előkészítő /helyben/ táborok.   Arculatunkra – melyet hosszú évek óta formálunk – büszkék vagyunk, melynek jellemzői tehát a következők:

 •  emelt szintű angol nyelv oktatása, természetesen csoportbontásokban;
 •   heti 2 óra hit- és erkölcstan óra;
 •  az egyházi ünnepek kiemelt szinten kezelése és értékeihez való teljes igazodás;
 •  évi négy kötelező szentmise és osztálymisék;
 •  magasabb óraszámú reál tantárgyak – az informatika csoportbontásban;
 •  közlekedési ismeretek magas szintű oktatása, saját KRESZ pályánk és kerékpár bázisunk van;
 •  iskolaotthon, napköziotthon, tanulószoba igény szerinti biztosítása;
 •  több mint 25 féle délutáni foglalkozás – a sikeres továbbtanulás, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás megvalósítása érdekében;
 •  az első helyre felvett tanulóink aránya – öt év átlagát tekintve – 84%;
 •  énekkarunk iskolai, városi és egyházi fellépéseinek szép sikerei önmagukért beszélnek;
 •  kiemelt sportágaink a kézilabda, a labdarúgás, az atlétika és a sakk;
 • versenyek szervezése, rendezése: Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny területi fordulója, Közlekedési Ismeretek Országos Tanulmányi Verseny megyei döntője;
 • saját szervezésű versenyeink: Történelem Megyei Tanulmányi Verseny, Informatika Kistérségi Tanulmányi Verseny, Környezetismeret-Környezetvédelem Kistérségi Vetélkedő, Széchenyi Kupa sportversenyek;
 •  az Apáczai Kiadó bázisiskolája vagyunk;
 •  5000 kötetes iskolai könyvtár segíti a munkánkat;
 •  saját tálaló konyhánkon – külső beszállítóval – biztosítjuk tanulóink étkeztetését;
 •  jól működő diákönkormányzat – színes és változatos programokkal;
 •  jelképeink: iskolazászló, iskolanyakkendő, iskolajelvény.

  Legértékesebb elismeréseink:

 •  Heves Megyei Pedagógiai Intézet – „A tanulmányi versenyeken legeredményesebben szereplő vidéki általános iskola” vándorserleg;
 •  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – „A közlekedésre nevelés kiváló iskolája” cím, két alkalommal;
 •  Szilágyi Erzsébet Gimnázium Eger – „A tanulmányi versenyeken legeredményesebben szereplő általános iskola” vándorserleg;
 •  Oktatási Minisztérium – Az iskola pedagógus kollektívája részére adományozta „Az Oktatási Miniszter Elismerő Oklevele” című elismerést.

 

Nagy István

címzetes igazgató