Emelt szintű nyelvoktatás

 

Emelt szintű angol nyelvi oktatás

Iskolánkban Füzesabony Önkormányzatának döntése értelmében a 2009/10-es tanévben indíthattuk első emelt szintű angol nyelvi osztályunkat az 5. évfolyamon.

 Az emelt szintű osztályokban a tanulók heti 5 órában tanulják az angol nyelvet, képességüknek megfelelő csoportbontásban.

A csoportok létszáma ideális, általában 12-15 fő. A csoportok kialakítása a 3. és 4. évfolyam végén megírt szintfelmérő tesztek és a tanulók egész éves angol nyelvi órai munkája alapján történik.

A tanulók teljesítménye és a tanév végén elért eredménye alapján 6. osztály év végéig lehetőség van csoportváltásra, akár a magasabb követelményrendszerű „haladó”, akár a lassabb tempójú„középhaladó” csoportbaa szaktanárok javaslata és a szülőkkel történő megbeszélés alapján.

Első és második osztályban angol szakköri foglalkozásokat kínálunk a gyerekeknek. Ezeken az évfolyamokon a korosztály életkori sajátosságainak megfelelően a beszélt nyelvre, a kommunikáció-központúságra helyezzük a hangsúlyt. Kisgyermekkorban a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd kialakítása, és a motiváció fenntartása a játékos tevékenységeken keresztül a leghatékonyabb. A változatos feladatok során a tanulók fokozatosan, az angol nyelvet egyre inkább természetes eszközként használva sikerélményhez jutnak, ami növeli önbizalmukat.

A harmadik évfolyamon heti 1, negyedikben heti 3, ötödiktől nyolcadikig heti 5 órában sajátíthatják el a tanulók az angol nyelvet. A tanórákon kívül minden évfolyamon lehetőség van szakköri, illetve tehetséggondozó foglalkozáson is részt venni.     Igény szerint nyári angolos napközis foglalkozást is biztosítunk.

 Az emelt szintű nyelvoktatás céljai, alkalmazott módszerei, eredményei

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja – összhangban a Közös Európai Referenciakerettel (KER) – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket tanulhassanak.

Napjainkban minden tanuló számára nélkülözhetetlen legalább egy idegen nyelv alapos elsajátítása, hiszen a választott nyelvből kötelezően érettségit kellmajd tenniük.

A közoktatás új követelményeinek megfelelően pedig legalább egy középfokú nyelvvizsga

megléte lesz a feltétele a felsőfokú tanulmányok megkezdésének.

Ezenkívül a mindennapi élet számtalan területén is előnyt jelent a használható nyelvtudás.

 Nyelvi munkaközösségünk az idegen nyelvek tanítását már az emelt szintű oktatás előtt is kiemelten kezelte.

Feladatunknak tartottuk és tartjuk az angol nyelv megszerettetését, a nyelvi készségek

(szövegértés, beszéd, írás, olvasás) és kompetenciák (kiejtés, szókincs és nyelvtan) folyamatos, fokozatos és kiegyensúlyozott fejlesztését, a későbbi sikeres nyelvtanulás megalapozását.

 Az első évfolyamon megkezdett, a nyelvvel való játékos ismerkedéstől a tudatos nyelvhasználatig juttatjuk el diákjainkat.Intenzív tanulással, kitartó szorgalommal tanulóink 8. osztály végére olyan megbízható nyelvismerettel és nyelvhasználattal rendelkeznek, mellyel a mindennapi élethelyzetekben jól tudnak kommunikálni.

Képesek mondanivalójukat megfelelő kiejtéssel és szókinccsel közölni, írásban pedig a levélírástól a fordításig ismerik és alkalmazzák a megfelelő technikákat, így biztos nyelvtani

alapokkal, megfelelő hallás utáni és olvasott szövegértéssel kezdhetik meg középiskolai tanulmányaikat.

Több mint 10 éves tapasztalatunk – volt tanítványaink középiskolai tanulmányi eredménye és a középiskolák visszajelzése alapján-, hogy diákjaink az általuk választott középiskola emelt szintű nyelvi, vagy két tannyelvű osztályaiban is kiválóan helytállnak.

 A 7-8. évfolyamon tehetséggondozó órákon készítjük fel tanulóinkat a középiskolák által meghirdetett nyelvi versenyekre, az angol specializációjú, illetve két tannyelvű osztályokba történő felvételikre, megyei és országos versenyekre. Az előző tanévek eredményei alapján elmondhatjuk, hogy az eddigi emelt szintű, haladó nyelvi csoportjaink szorgalmas, jeles eredményt elérő tanulói számos versenyen teljesítettek kiválóan.

 A heti öt óra a hátrányos helyzetű, ugyanakkor szorgalmas és tehetséges tanulóknak is lehetőséget biztosít a továbbtanuláshoz szükséges magasabb nyelvi szint elérésére és a versenyeken való részvételre. Különórák nélkül!

 „A kultúra tartalmazza mindazt a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy egy egyén egy adott társadalomban létezni tudjon.”(Homisinova)

A modern nyelvtanítás tantárgy-pedagógiája szerint a tanórákon nem csupán a  nyelvi ismeretek megtanítása a cél, hanem a nyelven mint eszközön keresztül információk  és ismeretek átadása is. A nyelv tanításával kultúrát is közvetítünk.

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) alapelveivel összhangban az angol nyelvi órákon élünk a tantárgyi integráció lehetőségeivel: alapozunk diákjaink más tantárgyi órákon szerzett ismereteire, tudására, ugyanígy az idegen nyelvvel való foglalkozás is olyan tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.

Célunk a világ megismertetésén túl a gyermekekszemélyiségének komplex fejlesztése.Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd megalapozása, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.

Azok a tanulók, akik szeretnének az angol nyelvű országok kultúrájával, hagyományaival, történelmével még alaposabban megismerkedni, felső tagozatban heti egy órában országismereti szakkörre jelentkezhetnek.Felsős diákjaink bekapcsolódhatnak az országismeretre épülő, havonta egy-egy feladatlap kitöltésén alapuló iskolai versenybe, amelyhez önálló „búvárkodásra” is szükség van.

Igény szerint a 7-8. évfolyamos tanulók számáraa tanév végén lehetőséget biztosítunk angliai tanulmányútra is, Bocsiné Bálint Ágnes tanárnő szervezésében.

A nevezetességek megtekintésén kívül az ott töltött idő alatt a diákok azt ismegtapasztalhatják, hogyan sajátították el addigra az angol nyelvet. Az idegennyelv-oktatást akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a tanulók kapcsolatot tudnak teremteni célnyelvi beszélőkkel, képesek a velük történő szóbeli és írásbeli kommunikációra.

Ehhez a megfelelő nyelvi ismereteken túl szükség van a megfelelő kulturális háttérismeretekre is.(Holló-Lázár)

A tanórákon és a szakköri foglalkozásokon ezért törekszünk az országismereti tudnivalók, az angolszász kultúra és hagyományok, beszéd- és viselkedési minták megismertetésére, integrálására.

england-2014-179

 

 

 

A tábori képek megtekinthetők itt.

 

Iskolánkban az angol nyelv elsajátítását a minőségi tankönyvcsomagok (MM Publications,Oxford University Press), a hozzájuk tartozó legmodernebb interaktív tananyagokés táblák,nyelvi labor,szemléltető kártyák, egy- és kétnyelvű szótárak, angol nyelvű könyvtári és év végi jutalomkönyvek, anyanyelvi beszélőkkel készített hanganyagok és filmek segítik.A szakköri foglalkozásokon szívesen élünk az Internet által nyújtott lehetőségekkel is.

A színvonalas nyelvoktatás személyi feltételei is évek óta adottak.

Szaktanárok: Bocsiné Bálint Ágnes (egyetemi végzettség)

Úriné Ujvári Éva (egyetemi végzettség)

Lovászné Szűcs Mária (főiskola, angol nyelvtanári szak)

Nagy Zsolt (főiskola, angol nyelvtanári szak)

Mindannyian elkötelezettek az emelt szintű angol nyelvi oktatás mellett, több éves, illetve évtizedes tanítási gyakorlattal, nagy tapasztalattal rendelkeznek.

Milyen tudásszintre juthatnak el a tanulók?

Közös Európai Referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés(röviden KER), az Európa Tanács által 1989 és 1996 között kidolgozott útmutató a nyelvtudás szintjének Európa-szerte egységes meghatározására.

A Közös Európai Referenciakeret a nyelvtanulókat három nagy csoportba sorolja, amelyeket hat szintre lehet bontani:

AAlapszintű nyelvhasználó (Basic User)

A1 Minimumszint (Breakthrough)

A2 Alapszint (Waystage)

B Önálló nyelvhasználó (Independent User)

B1 Küszöbszint (Threshold)

B2 Középszint (Vantage)

C Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient User)

C1 Haladó (EffectiveOperationalProficiency)

C2 Mesterfok (Mastery)

 Az általános tantervű osztályok tanulói 8. osztály év végére a tantervi követelményeknek megfelelően az A2-es alapszintre, az emelt szintű osztályok tanulói a B1-es küszöbszintre(Thresholdvagy másnévenpre-intermediate) jutnak el.

Ez utóbbi már közvetlen előkészítője a B2-es középfokú nyelvvizsgaszintnek

Legkiemelkedőbb tanulóink, akik az előző évek Országos Angol Nyelvi Verseny (OATV) iskolai és megyei fordulóin vagy a középiskolák versenyein helyezést értek el, illetve az első tíz versenyző közé kerültek, 9-10. osztályban sikeresközépfokú nyelvvizsgát tettek. Így 11-12. osztályban a második idegen nyelv tanulását is magasabb óraszámban el tudták kezdeni, hogy a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt már két nyelvvizsgával rendelkezzenek; vagy pedig a felsőfokú angol nyelvvizsgát tették le. Az így megszerzett többletpontok nagyban hozzájárulhatnak a főiskolai, egyetemi felvételik sikeréhez.

Eredmények

Diákjaink egyéni és csoportmunkában rendszeresen készítenek szorgalmi feladatokat,
úgynevezett „projekteket”, melyek a nyelvi termek falait és a folyosók faliújságait
díszítik.Az Oxford University Press Project tankönyvcsaládjának 25. évfordulós felhívására beküldött munkáikkal felsős tanulóink angol nyelvű DVD-t, posztercsomagokatnyertek, fényképük pedig azóta is megtekinthető a kiadó honlapján.

(Felkészítő szaktanárok: Lovászné Szűcs Mária és Úriné Ujvári Éva.)

galleryban

 

 

 

 

 

A középiskolák versenyein és a felvételik eredményein kívül a tanulóink által elért nyelvi szintet az Országos Angol Nyelvi Verseny iskolai és megyei fordulóin tudjuk

objektíven lemérni. A verseny írásbeli feladatlapjainak szintje B1, így az emelt szintű osztályok legkiválóbb tanulói is csak kitartó és alapos felkészülés után érhetnek el jó eredményt.

Az Országos Angol Nyelvi Verseny iskolai fordulója után 2008-ban Fajcsák Erika 8.b és Hegedűs Attila 8.a osztályos tanulók jutottak tovább a megyei fordulóba. A megyei fordulóban Fajcsák Erika II. helyezést ért el.(Felkészítő tanára:Lovászné Szűcs Mária.)

2010-ben az OATV iskolai fordulójából Tóth Gábor 8.bosztályos tanuló jutott a megyei fordulóba, ahol 12. helyezést ért el.(Felkészítő tanára: Lovászné Szűcs Mária)

A Neumann János Középiskola 2011-ben 8. osztályosoknak meghirdetett angol nyelvi verseny II. fordulójába jutottak Kozik Emese és Oszkocsil Evelin 8.b, valamint Hegedűs Bence 8.a osztályos tanulók. Oszkocsil Evelin és Hegedűs Bence a szóbeli fordulóban nyújtott teljesítményükért dicséretben részesültek.

(Felkészítő tanáruk: Lovászné Szűcs Mária)

2012-ben ezen a nyelvi versenyen Kiss Mátyás 8.a osztályos tanulónk kapott dicséretet, aki a Hevesen megrendezett Kölcsey Ferenc Nyelvi Versenyen angol nyelvből IV. helyezést ért el. (Felkészítő tanára: Nagy Zsolt)

A London Bridge Országos Angol Nyelvi Versenyen Mag Attila 6.a osztályos. tanuló VII.helyezett lett. (Felkészítő tanára: Bocsiné Bálint Ágnes)

2012-ben első emelt szintű angolos osztályunkból négy versenyzőnk jutott tovább a Neumann János Középiskola angol nyelvi versenyének második, szóbeli fordulójába: Baksa Dorina, Gál Bence, Mészáros Márk és Molnár Péter 8.a osztályos tanulók.

A szóbeli fordulóra tanulóink a megadott témakörökből  eredményesen felkészültek, az ott elvártegyéni projektmunkát önállóan elkészítették és bemutatták.(Felkészítő tanáruk: Lovászné Szűcs Mária)

2013-ban az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának 8. osztályosok számára rendezett Angol Nyelvi Megyei Versenyén Baksa Dorina a 8.a osztályból III. helyezést ért el.

A 2013/14-es tanévben az emelt szintű angol nyelvi osztályokba járó tanulók már az első félévben is szép eredményeket értek el.

A Dobó István Gimnázium angol nyelvi versenyén az írásbeli forduló után a szóbeli döntőbe jutottak: Gál Evelin, Radócz Natália, Szabó Eszter, Szabó Janka, Tóth László és Tóth Zoltán  8.a osztályos tanulók. Szabó Janka az első 10 helyezett közé került.

Mindegyik tanulót megdicsérték szép teljesítményéért.

Az EKTF Gyakorló Általános Iskolájának Angol Nyelvi Megyei Versenyén Tóth Zoltán V., Tóth László pedig VI. helyezést ért el.(Felkészítő tanáruk: Bocsiné Bálint Ágnes)

09-Tóth László és Tóth Zoltán 8.a - Angol Eszterházy-page-001

Ebben a tanévben a hetedikesek is bekapcsolódtak a Neumann János Középiskola Angol Nyelvi Versenyébe. Legeredményesebben Kovács Gábor teljesített a 7.a osztályból, aki az írásbeli fordulók után a szóbeli döntőbe jutott. Dicséretben részesült.

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium 7. osztályosoknak meghirdetett Angol Nyelvi Versenyén négy 7.a osztályos diákunk vett részt: CasariniFanny, Kovács Gábor, Szekeres Kevin és Török Martin. A verseny négy írásbeli és egy szóbeli fordulóból állt. Az első három írásbeli forduló nyelvtani feladatait, fogalmazásait a tanulók otthon készítették és küldték be, a negyedik a helyszínen megírt nyelvtani tesztből állt. A szóbeli fordulóra a megadott témakörökből választhattak a versenyzők, amelyet prezentáció formájában kellett kidolgozniuk és a döntőben bemutatniuk. CasariniFanny II., Szekeres Kevin IV. helyezést  ért el. (Felkészítő tanáruk: Lovászné Szűcs Mária)

2014-05-28+15.43.47   2014-05-28+15.45.11   46b

A 2014/15-ös tanév eredményei

A 8.a osztály angol nyelvet emelt szinten tanuló diákjai közül többen is részt vettek az egri középiskolák angol nyelvi versenyein.

A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium versenyén Casarini Fanny 2., Bocsi Márton pedig 7. helyen végzett. A Dobó István Gimnázium versenyén Godó Balázs 5. helyezett lett.

A Neumann János Középiskolában az írásbeli forduló után négyen jutottak a szóbeli döntőbe:

Bocsi Márton, Casarini Fanny, Szekeres Kevin és Vermes Szabolcs. Szekeres Kevin került a díjazottak közé, 8. lett 43 versenyző közül. Casarini Fanny és Vermes Szabolcs dicséretben részesültek.

   08

 A Langwest Országos Tehetségkutató Tanulmányi Versenyen az angol nyelvi írásbeli fordulóban Szekeres Kevin 3. helyezést ért el, 101 versenyző között. Továbbjutott a szóbeli döntőbe, ahol országos 8. lett, és eredménye alapján sikeresen teljesítette az alapfokú (B1) szóbeli  nyelvvizsgát.

Az Országos Angol Nyelvi Tanulmányi Verseny iskolai fordulója után Szekeres Kevin és Godó Balázs jutottak tovább a megyei fordulóba. Az elérhető pontszám 100 volt, a megyei fordulóba a legalább 85 pontot elért tanulókat hívták be.

Szekeres Kevin a 12., Godó Balázs a 23. helyen végzett.

(A 8.a osztályos tanulók felkészítő tanára: Lovászné Szűcs Mária.)

Az angol nyelvet emelt szinten tanuló 8.a osztály tanulói első helyen bekerültek az általuk választott angol nyelvi specializációjú osztályokba. A legszebb versenyeredményeket elért tanulónk, Szekeres Kevin a Neumann János Középiskola Európa uniós két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályába, további négy tanulónk az Andrássy György Katolikus Középiskola, illetve a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium két tanítási nyelvű osztályába jelentkezett. Továbbra is népszerűek voltak az angol nyelvet emelt óraszámban oktató, valamint a nyelvi előkészítő osztályok is, ezekbe további hét tanulónkat vették fel. Ők az egri Dobó István Gimnázium, a Neumann János Középiskola és a füzesabonyi Remenyik Zsigmond Gimnázium angol nyelvi orientációjú osztályait választották.

Alsó tagozatos tanulóink a ’Christmas is all around’ országos angol nyelvi csapatversenyen vettek részt, melyen 192 csapat indult 4 korosztályban. Iskolánkat Starter kategóriában a 4. évfolyamról 3 csapat képviselte. Száz pontból 97 pontot ért el az Elves csapat, így a 6. helyen végeztek. A csapat tagjai: Bocsi Bálint 4.a, Kovács Ábel, Dénes Szabolcs és Mészáros Barnabás 4.b osztályos tanulók voltak. A Snowflakes csapata 7. helyezést ért el. Tagjai: Eperjesi Zsófia, Farkas Bence, Farkas Máté, Tóth Marcell 4.b oszt. tanulók. Az Angels csapat a 8. helyen végzett, tagjai: Tóth Réka, Fekete Fruzsina, Szabó Nikolett és Szabó Laura 4. a oszt. tanulók. (A csapatok felkészítő tanára: Bocsiné Bálint Ágnes)

16

Hevesen a Kölcsey Ferenc Megyei Nyelvi Versenyen az előző évekhez hasonlóan kiválóan teljesítettek tanulóink. Angol nyelvből Farkas Máté 4.b oszt. tanuló az 5., Szabó Nikoletta 4.a oszt. tanuló a 9. helyen végzett. (Felkészítő tanáruk: Bocsiné Bálint Ágnes.)

A London Bridge Angol Nyelvi Tesztverseny országos döntőjébe jutott és ott 7. helyen végzett Fekete Krisztofer 6.a oszt. tanuló. (Felkészítője: Bocsiné Bálint Ágnes.) 

 

66Június 11-én első alkalommal írtak 6. és 8. évfolyamos tanulóink idegen nyelvi kompetenciamérést.

Kiemelkedően teljesítettek az emelt szintű angol nyelvi osztályok tanulói, akik heti 5 órában tanulták a nyelvet. A 6.b osztályban 4 fő ért el a 100%-os, 8 fő 90% fölötti eredményt, 2 fő 80%, 1 fő 70% fölött teljesített, csak egy tanulóé volt 56%-os.

A 8.a osztály 28 tanulója közül 2 fő 100%-os, 7 fő 92-97% közötti, 2 fő 80%-os, 7 fő 70-77% közötti, 4 fő 62-67% közötti felmérést írt. Egy tanulóé 57%-os, kettőé 40-45% közötti, egy 37%-os és egy 35%-os eredményű lett.

A versenyek és a kompetenciamérés eredményei is jól mutatják, hogy mennyivel hatékonyabban tudják elsajátítani tanulóink magasabb óraszámban tanulva az idegen nyelvet.

Tanulmányút Angliában

 “Iskolánk diákjaival és tanáraival július első hetében nekivágtunk, hogy felfedezzük Anglia szépségeit, rejtelmeit. Kis csapatunk autóbusza vasárnap reggel 10 órakor indult útnak Budapestről, majd a Csalagúton átkelve hétfő délelőtt érte el Anglia partjait.

Hosszú és fárasztó buszozás után az első angliai kisváros, melyet meglátogattunk Rochester volt, Charles Dickens szülővárosa. A Dickens World-ben megismerkedtünk a korabeli Anglia életével és Dickens munkásságával.
Este érkeztünk meg az All Hallows Holiday Parkba, ahol elfoglaltuk a kényelmes mobil home-okat. A következő napok zsúfolásig voltak szebbnél-szebb látnivalókkal. Ellátogattunk Cambridge-be és Greenwich-be is. Ki nem maradhattak London nevezetességei, mint a Nemzeti Galéria, a British Múzeum, a Parlament épülete, a Big Ben, a Tower Bridge és a Picadilly Circus. A bátrabbak gyönyörködhettek a főváros panorámájában a London Eye-ról. Láthattuk a Buckingham Palota előtti őrségváltást és a szerencsésebbek még a Királynőt is, családja körében. Shakespeare Globe Színházában egy dráma óra aktív szereplőivé váltak diákjaink. Madame Tussaud viaszmúzeumában híres történelmi személyiségekkel, sportolókkal, színészekkel és sztárokkal fényképezkedtünk.”-Bocsiné Bálint Ágnes, táborvezető

4museum-panoptikum   5cambridge1   5cambridge6

A tábori képek megtekinthetők itt.

 A diákok élménybeszámolója elolvasható itt.