EFOP-3.1.7-16-00001 Esélyteremtés a köznevelésben

 

 

 

 

 

 

Esélyteremtés a köznevelésben

A kedvezményezett neve Széchenyi István Katolikus Általános Iskola
A projekt címe Esélyteremtés a köznevelésben
A szerződött támogatás összege
A támogatás mértéke 100%
A projekt tartalmának bemutatása
A projekt tervezett befejezési dátuma 2020. június 30.
A projekt azonosító száma EFOP-3.1.7-16-2016-00001

 

Projekt bemutatása

Az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 azonosító számú, „Esélyteremtés a köznevelésben” elnevezésű kiemelt projekt elsődleges célja a befogadó nevelés támogatása, a végzettség nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás kezelésében történő részvétel, a hátrányos helyzetű tanulók oktatási és munkaerő-piaci esélyeinek növelése, társadalmi beilleszkedésének elősegítése és ezáltal a köznevelési rendszer méltányosságának, valamit a gazdaság versenyképességének növelése. Ennek érdekében a projekt megvalósításába bevont köznevelési intézmények Magyarország Alaptörvényével összhangban – illeszkedve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényhez, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseihez, valamint a kiemelt projekt Megvalósíthatósági Tanulmányában szereplő stratégiákhoz[1] – átfogó fejlesztési tervet készítenek, amelyben intézkedések formájában határozzák meg a szükséges teendőket.

A Fejlesztési és az Intézkedési terv alapja az a komplex helyzetelemzés, amely kitér az iskola környezetét alkotó település gazdasági, kulturális, társadalmi hátterének, a lakosság iskolázottságának, az adott intézmény szervezeti struktúrájának, tárgyi és személyi eszközrendszerének bemutatására. Összefoglalja az iskola fenntartásának, működtetésének, feladatellátásának jogi és szervezeti kereteit. Részletesen foglalkozik az intézmény történetével, környezeti jellemzőivel, minőségbiztosításával.

A helyzetelemzés statisztikai adatokkal alátámasztva bemutatja az intézmény tanulói összetételét elsődleges prioritásként fókuszálva az előző három tanév HH, HHH, SNI, BTMN, veszélyeztetett, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóira. A tanulmányi átlagok és az Országos kompetenciamérés eredményeinek elemzésével, az évismétlésre kötelezett tanulók és a tanulói mulasztások számával enged következtetni az intézmény pedagógia tevékenységének hatékonyságára, valamint az intézmény tanulóinak tanulmányi eredményességére. Bemutatja a családi háttér jellemzőit, a szülőkkel való együttműködés formáit, a pedagógusok módszertani kultúráját, és mindezek ismeretében elemzi a projektben megfogalmazott alapvető cél, az intézmény esélyteremtési, hátránykompenzációs feladatainak megvalósulását.

A projekt céljai

  • a befogadó nevelés támogatása,
  • a végzettség nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás kezelésében történő részvétel,
  • a hátrányos helyzetű tanulók oktatási és munkaerő-piaci esélyeinek növelése, társadalmi beilleszkedésének elősegítése,
  • a köznevelési rendszer méltányosságának, valamit a gazdaság versenyképességének növelése.

A projekt kiemelt célja

  • az esélyteremtő nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra kialakítása, megerősítése,
  • a megindult fejlesztések intézményi, szakmakörnyezeti beágyazódásának elősegítése, megerősítése, kiterjesztése,
  • az esélyteremtő módszertant alkalmazó köznevelési intézmények gyakorlóintézménnyé válásának támogatása.

A Helyzetelemzés elkészítése során az alábbi gyökérproblémákat állapítottuk meg:

  1. Az osztályközösségek összetartó erejének gyengesége.
  2. Romlanak a tanulók tanulmányi eredményei.
  3. A nevelőtestület szakmai megújulásának hiányosságai.

 

A 2018/2019-es és a 2019/2020-as tanévekre vonatkozóan az intézményi egyeztetést követően meghatározott és a projekt céljaihoz igazodó gyökérproblémák (fejlesztendő területek) kezelésére irányuló konkrét tevékenységeket végeztünk el.