Házirend SZIKÁI 2013

 

Intézmény neve: Széchenyi István Katolikus Általános Iskola

 

Székhelye: 3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.

 

A házirend célja és feladata:

A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendbe foglalt előírások célja, biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

Törvényi háttere:

• A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. (továbbiakban: Nkt.)

• A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI r.)

• A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet

I. A Házirend hatálya.

Területi hatálya: A Házirend kiterjed az iskolai élet helyszíneire, a helyszínek közötti közlekedésre, valamint az intézmény területén kívüli, a Pedagógiai Programban szereplő iskolai rendezvényekre /osztálykirándulások, táborok, versenyek stb. /

Személyi hatálya: Kiterjed minden iskolahasználóra /az iskolába járó tanulókra, valamint pedagógusokra, az intézmény alkalmazottaira, a szülőkre és a terembérlőkre/.

Időbeli hatálya: Érvényes a kihirdetés napjától, 2013.szeptember 2.

II. A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai.

1. A Házirend tervezetét az iskola igazgatója készíti el, figyelembe véve a nevelők, diákok, szülők javaslatait.

2. A tervezetet megvitatják az iskola tanulóközösségei, a diákönkormányzat, a szülők közössége, a nevelőtestület.

3. A Házirendet a fenntartó hagyja jóvá, az iskola nevelőtestülete fogadja el, a Szülők Tanácsának és a Diákönkormányzatnak a véleményével.

4. Módosítást kezdeményezhet:

• az iskola igazgatója

• a nevelőtestület

• a diákönkormányzat

• a szülői közösség

5. A házirendet évente felül kell vizsgálni!

III. A Házirend nyilvánossága.

• A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie.

• A Házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

• Az újonnan elfogadott, vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell a tanulókat az osztályfőnöki órán, a szülőket a szülői értekezleten.

• A Házirend egy-egy példánya megtekinthető az iskola irattárában, az iskola igazgatójánál, a tanári szobában, a diákönkormányzatot segítő tanárnál, az osztályfőnököknél és a könyvtárban.

IV. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok.

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja.

A tanuló joga, hogy:

1. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon.

2. Napközi otthonos, iskolaotthonos, egész napos és tanulószobai ellátásban részesüljön.

A napközis foglalkozásokra való felvétel elvei:

A napközi otthonba tanévenként előre minden tanév első napján, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti írásban gyermeke napközi otthoni elhelyezését, melyről az intézmény vezetője a hatályos törvényben meghatározott tanulói létszámok alapján dönt. A napközis foglalkozás a tanórákra való felkészülés, a pihenés, a játék, a szabadidő hasznos eltöltésének színtere. Működésének rendjét a napközis csoportokat vezető pedagógusok dolgozzák ki.

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő tájékoztató füzetbe beírt kérelme alapján történhet, a napközis nevelő aláírt engedélyével.

A felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,

 akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott, és ezért felügyeletre szorulnak,

 akiknek mindkét szülője dolgozik,

 tanulmányi előmenetelében hiányosságok tapasztalhatók,

 akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek.

3. Diákétkeztetésben részesüljön.

A diákétkeztetés térítési díjainak beszedését a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola gazdasági vezetője végzi az intézményben. A következő napra vonatkozó ebédlemondást a szülő előző nap 12 óráig teheti meg a gazdasági vezetőnél. A térítési díj mértékét, a SODEXO Magyarország Kft. /mint az élelmezést végző cég/, a fenntartóval egyetértésben határozhatja meg. A térítési díjból kedvezményt a törvényi szabályozás szerint biztosítanak. A kedvezményt igazoló okiratot a szülő feladata és kötelessége bemutatni az iskola Gazdasági Irodájában.

Befizetés minden hónap utolsó hetében, a következő hónapra vonatkozóan előre, a történik. Ettől eltérő befizetési rendről az iskola tájékoztatja az érintetteket. Pl. Szeptember hónap első hetében a szeptemberre, utolsó hetében az október hónapra vonatkozó befizetésre kerül sor. Csak azok a tanulók étkezhetnek, akiknek a térítési díj előre befizetésre került.

4. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban /szűrővizsgálatok, kötelező oltások, stb./ részesüljön. Ennek megvalósítási programját részletesen tartalmazza az EÜ Központ és az iskola között fennálló együttműködési megállapodás.

5. Válasszon a szabadon választható tantárgyak, délutáni foglalkozások közül.

Tanórán kívüli foglalkozások formái: szakkörök, önképző körök, sportkörök, felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozó foglalkozások, felvételi előkészítők, felajánlott szabadon választható órák, képesség-kibontakoztató foglalkozások.

6. Igénybe vegye és rendeltetésszerűen használja az iskolában rendelkezésére álló eszközöket, az iskola létesítményeit (könyvtár, informatikaterem, nyelvi labor, interaktív tanterem, tornaterem, sportudvar).

7. Diákköri, szakköri foglalkozásokra jelentkezzen, amit az iskola hirdet meg, vagy a tanulók kezdeményezik az indítását.

8. A tanórán kívüli foglalkozások keretén belül jelentkezzen felzárkóztató foglalkozásokra, felvételi előkészítőkre. A jelentkezés önkéntes, de a jelentkezés után a részvétel a teljes tanévre szólóan kötelező.

9. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden tanulókat érintő kérdésről szervezett formában, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről.

Szervezett forma:

• Osztályfőnöki órákon

• Választott diákképviselőn keresztül DÖK üléseken.

• Diákközgyűlésen (évente egy alkalommal)

10. Tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről. /osztályfőnöktől, DÖK patronáló tanártól, iskolavezetéstől /

11. Kérheti az őt ért sérelem orvoslását, a DÖK-höz fordulhat érdekképviseletért.

Sérelmére legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kell kapnia.

12. A tanuló problémája és gondja esetén az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz forduljon, aki egyéni tanácsot ad problémája megoldására.

13. Iskolatársuk nemzeti és etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák.

14. Magántanuló legyen, továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését (megfelelő törvényi kereteken belül). Ha eltérő tantervű SNI-s tanuló, joga van a heti 10 órás felkészítéshez.

15. A nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

16. Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

17. A diákok nagyobb közösségét érintő ügyek eldöntése előtt kötelezően ki kell kérni a DÖK véleményét.

Nagyobb közösségek:

• alsó tagozat

• felső tagozat

• egy évfolyam

• egy osztály

18. Joga, hogy a törvényben foglalt kritériumok megléte esetén – iskolánk könyvtára által – ingyenes tankönyvhöz jusson. Egyéb kedvezmények biztosítását iskolánk anyagi források hiányában nem tudja vállalni. Ha az ingyenes/tartós tankönyvét elveszítette, abban olyan kárt okozott, mely lehetetlenné teszi annak „öröklését”, köteles az okozott kárt megtéríteni. Az erre vonatkozó szabályokat az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

19. Javító-, vagy osztályozó vizsgát tegyen. A tanulók a javító-, vagy az osztályozó vizsgára az igazgatótól kapnak automatikusan értesítést. Arra jelentkezniük nem kell. Az értesítő tartalmazza a vizsgák időpontját és annak feltételeit is.

V. Tanulói kötelességek teljesítésével kapcsolatos szabályok.

A tanuló kötelessége, hogy:

1. Reggel időben, legkésőbb 7 óra 50 percig meg kell érkeznie az iskolába. A tanítás előtti gyülekezés helyszíne jó idő esetén az udvar, rossz idő esetén

7 óra 40 percig a folyosó, utána a tanterem.

A szülők gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik, valamint a tanítás végén is csak ott várhatják őket. Ez alól kivétel az első osztályos tanulók beszoktatási időszaka (első két tanítási hét), valamint a napközis, iskolaotthonos tanulókért érkező szülők, akik 1545 – 1600 között a terem előtt várhatják gyermekeiket.

Az a diák, aki a tanítási óra megkezdése után érkezik „késett” bejegyzést kap a naplóba. A késés mellett fel kell tüntetni annak időtartamát. Ha ez eléri a 45 percet, egy óra igazolatlan mulasztásnak számít. Ez a szabály az órarendben található valamennyi órára vonatkozik.

2. A tanítási óra kezdetére a tanulóknak az osztályterembe kell menniük, és ott fegyelmezetten kell várniuk a nevelőt.

3. Az iskola arculatának megfelelően, minden tanítási napon, az első óra elején Napkezdő Imát mondanak a tanulók és a nevelők. Az utolsó tanítási óra jelző csengetése után Napvégző Imára kerül sor. A nem katolikus hitvallású tanulók csendben állnak, nem zavarhatják társaik imádkozását.

4. A tanulóknak (a nem katolikus hitvallásúak kivételével) kötelessége havonta egy alkalommal osztálymisén részt venni, ennek időpontját, helyszínét az iskolalelkész (plébános) és az igazgató együtt határozza meg.

5. A tanítási órákon a tanuló köteles tanfelszerelését (füzeteit, könyveit, ellenőrző könyvét stb.) előkészíteni, a tanórán figyelni. Képességeinek megfelelően aktívan részt venni a tanórai munkában. Ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni, felszólításra kulturáltan felelni.

6. A tájékoztató füzetet, illetve az ellenőrző könyvet köteles naponta magával hozni. Köteles a nevelői bejegyzéseket, érdemjegyeket a következő órára a szülővel aláíratni, de legkésőbb a következő osztályfőnöki óráig.

7. A tanítási idő alatt az iskola területe csak engedéllyel hagyható el. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő előzetes írásbeli (ellenőrző könyvbe beírt) kérésére aláírt nevelői engedéllyel hagyhatja el az iskola épületét.

8. A tanórához nem szükséges eszközöket és olyan tárgyakat, amik veszélyeztetik a diákok testi épségét, egészségét, a tanulók nem hozhatnak magukkal. Ezeket a tárgyakat a pedagógusnak kötelessége elvenni. Az elvett tárgyakat kizárólag a szülő veheti át személyesen.

9. A mobiltelefont az iskola területén a tanuló hivatalos iskolai elfoglaltságának végéig kikapcsolt állapotban kell tartani. Hangfelvétel és fénykép nem készülhet az iskola területén.

10. Nagyobb értékű tárgyakért (ékszer, mobiltelefon, zene lejátszó, kerékpár stb.) az iskola felelősséget nem vállal.

11. Csak engedéllyel rendelkező tanulók járhatnak kerékpárral az iskolába. A kerékpárokat az iskola területén csak tolni szabad, és azt az udvar diákoknak kijelölt helyén lehet tárolni (kerítés mellett).

12. A tanulónak ápoltan, korának és az iskola hitvallásának megfelelő öltözékben kell megjelennie úgy, hogy saját egészségét ne veszélyeztesse (pl. nem megfelelő, egészséget veszélyeztető öltözék a has póló, valamint a testékszer is).

13. Szépítőszerek nem használhatók (szemfesték, körömlakk, műköröm stb).

14. Az iskolai ünnepségeken (tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, egyházi, nemzeti és egyéb ünnepek), vagy ha az iskola elrendeli, fehér felsőrész, sötét nadrág vagy szoknya a kötelező öltözék. Minden ünnepen viselni kell az iskolajelvényt, valamint aki rendelkezik vele, az iskola nyakkendőjét is.

15. Az iskola teljes területén, valamint a területétől számított 5 méteren belül a dohányzás mindenki számára tilos. A tanulóknak mindig, minden körülmények között tilos a dohányzás, a drog és a szeszesital fogyasztása. Ha az iskola területén, valamint az iskolán kívüli rendezvények alkalmával ilyen tevékenységet folytat súlyos büntetésben részesül.

16. Tilos az iskola egész területén a rágózás valamint a napraforgómag fogyasztása.

17. A tanuló kötelessége, hogy az iskola rendjére, tisztaságára, berendezési tárgyainak állagára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.

18. Kötelessége a trágár beszéd mellőzése. Társaival és az iskola dolgozóival szemben csak tiszteletteljes beszédstílus és magatartásformák alkalmazásával kommunikálhat.

19. A tanuló a tanári szobába, az igazgatóhelyettesi és igazgatói irodába csak engedéllyel léphet be. A tantermekben csak engedéllyel, vagy tanári felügyelettel tartózkodhat.

20. A teremkulcsokat óraközi szünetekben csak az ügyeletes tanuló kérheti el, a kérést indokolni köteles.

21. A Pedagógiai Programban meghatározott, az iskola területén kívüli rendezvények esetén a Házirend szabályai maradéktalanul érvényesek, vitás esetekben, az ebben megfogalmazottak szerint kell eljárni.

VI. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei.

Azt a tanulót, aki

– tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy

– a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy

– igazolatlanul mulaszt, vagy

– bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben kell részesíteni.

Az iskolai büntetések formái:

– szaktanári, nevelői figyelmeztetés

– osztályfőnöki figyelmeztetés

– osztályfőnöki intés

– osztályfőnöki megrovás

– igazgatói figyelmeztetés

– igazgatói intés

– igazgatói megrovás

– nevelőtestületi figyelmeztetés

– nevelőtestületi intés

– nevelőtestületi megrovás

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni.

Különösen fontosnak tartjuk a Nkt. 59. § (1) és (2)-ben leírtakat, és annak érvényre juttatását:

„Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.

Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kártérítés mértéke nem haladhatja meg

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének ötven százalékát,

b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – öthavi összegét.”

Az elmarasztalás formáinak és lehetőségeinek kimerítése után a tanuló ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhető, melynek részletes szabályait az intézményi SZMSZ tartalmazza.

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni!

VII. A tanulók jutalmazása.

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.

Az iskola jutalmazási formái:

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:

– szaktanári dicséret,

– napközis nevelői dicséret,

– osztályfőnöki dicséret,

– igazgatói dicséret,

– nevelőtestületi dicséret,

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén

– szaktárgyi teljesítményért,

– példamutató magatartásért,

– kiemelkedő szorgalomért,

– példamutató magatartásért, kiemelkedő szorgalomért és közösségi munkáért dicséretben részesíthetők.

– Az iskola kiváló diákja elismerés – a nyolc éven át kitűnő-kiemelkedő tanulmányi és verseny eredményt elért tanulók kapják, mellyel tovább öregbítették az iskola hírnevét /díszoklevél és Széchenyi könyv/, melyet a ballagási ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át.

Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyv/tárgyjutalmat kapnak, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át.

Az iskolán kívüli kistérségi, megyei, területi /egyéni 1-10., csapat 1-3./, országos versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói vagy nevelőtestületi dicséretben részesülnek.

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására hozni.

VIII. Az iskola munkarendje.

1. Az iskolában a szorgalmi idő /tanítási év / hosszát /tanítási napok száma/ az oktatásért felelős miniszter rendelete határozza meg.

2. Az iskola, tanítási napokon reggel 6 órától 18 óráig tart nyitva. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy azoknak a tanulóknak, akiknek a szülei korán indulnak dolgozni, 7 óra 30 perc előtt is bejuthassanak az iskola épületébe. Ekkor felnőtt felügyel rájuk. Ezt írásban kell kérni az iskola igazgatójától.

3. Az ügyeletes pedagógus 7 óra 30 perctől látja el feladatát, előzetes írásbeli kérelem esetén, nevelői felügyeletet biztosítunk.

4. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt.

5. 730 – 740 között gyülekező az udvaron, rossz idő esetén a folyosókon, a kulturált magatartási formák betartásával. 740-kor, csengetés után van lehetőség bevonulni az osztályterembe. Az iskolarádió adása 7 óra 45 perckor kezdődhet.

6. A tanítási órák 800 – 1435-ig tartanak. Normál esetben a tanítási órák 45 percesek, a szünetek 10 percesek, kivéve a második és harmadik szünetet, ami 15 perces. A második szünetben a gyerekek időjárástól függetlenül az osztályteremben tízóraizhatnak. A 6. és 7. óra közötti szünet 20 perces, az érintett tanulók étkezésének megvalósítása érdekében, akik ekkor a menzán elsőbbséget élveznek. A szünetekben való tartózkodás helyét az ügyeletes nevelők az időjárástól függően meghatározhatják és megváltoztathatják.

7. A délutáni foglalkozások időbeosztása igazodik a diákok igényeihez, és a Pedagógiai Programmal összhangban van. A tanórán kívüli foglalkozások legkésőbb 1730-ig tartanak.

8. Csengetési rend:

7.40 bevonulás Becsengetés Jelző Kicsengetés

1.óra 8.00 8.40 8.45

2.óra 8.55 9.35 9.40

3.óra 9.55 10.35 10.40

4.óra 10.55 11.35 11.40

5.óra 11.50 12.30 12.35

6.óra 12.45 13.25 13.30

7. óra 13.50 14.30 14.35

A csengetést az ügyeletesek végzik az elektromos csengővel, szünetben jó idő esetén kolomppal az udvaron, rossz idő esetén bent az elektromos csengővel.

Az iskolatej és iskolagyümölcs program ideje alatt az érintett évfolyamok a második szünetben, a tanteremben tartózkodnak.

9. Ügyeleti rend, tanulói felelősök feladata:

A tanulói ügyeletet ünneplő ruhába öltözött 7-8. osztályos tanulók látják el. Az ügyeletes helye portás alkalmazása esetén az igazgatói irodával szemben kialakított ügyeletesi asztalnál van. Más esetben a bejáratnál, a portásfülkében. Az ügyeletes tanuló az órai munkát pótolni köteles, az adott napon feladott házi feladatait is el kell készítenie. Az ügyeleti helyen tájékoztatási célból egy osztálytársa keresheti fel.

Az ügyeletes feladata:

• ajtók zárása, nyitása

• látogatók fogadása, bekísérése az irodákba

• engedéllyel távozók nyilvántartása

• csengetés az órákra, órákról

• kulcsok elkérése, visszaadása

• a folyosók felügyelete, tisztaságának biztosítása

• energiatakarékosság

• udvar tisztán tartása

Hetesek feladata:

• felelősök az osztálytermek rendjéért, tisztaságáért

• ügyelnek az energiatakarékosságra

• jelentik a hiányzásokat

• az óra megkezdése után 5 perccel, ha nincs nevelő, jelentik az igazgatói vagy igazgatóhelyettesi irodában.

• Az iskolatej és iskolagyümölcs program ideje alatt, a 2. szünetben felelősek az osztályterem rendjéért, a poharak és csomagolóanyagok összegyűjtéséért, és megfelelő elhelyezéséért.

10. Hiányzások igazolása:

• A tanulóknak a tanóráról vagy tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői vagy orvosi igazolással kell igazolni. Orvosi igazolás csak a tájékoztató füzetbe/ellenőrző könyvbe hivatalos formában bejegyezve fogadható el.

• A szülő egy tanévben legfeljebb három tanítási napot igazolhat. Ennél hosszabb időre történő távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. A hiányzásról szóló szülői igazolást a tanuló ellenőrző könyvébe be kell írni.

• A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét. Más esetben a szülő által igazolni kívánt távolmaradást előre kell jelezni az osztályfőnök felé.

• Egy óráról való távolmaradást az osztályfőnök, ennél hosszabb 2-3 órás távolmaradást az igazgató engedélyezhet.

• A hiányzásokról való igazolást alsó tagozatban a hiányzást követő első napon, felső tagozatban legkésőbb a hiányzást követő első osztályfőnöki órán kell bemutatni.

• A hiányzások alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanárok által megszabott határidőn belül.

• Az igazolt és igazolatlan hiányzások mértéke nem haladhatja meg tanévenként a Nemzeti köznevelésről szóló. törvényben foglaltakat: max. 250 órát, egy tantárgy esetében a tantárgyi óraszám 30 %-át.

11. A napköziotthonra, iskolaotthonra, a menzára és a tanulószobára vonatkozó szabályok:

• A napköziotthonba, iskolaotthonba és a menzára történő felvétel a szülő kérésére történik.

• A napközis foglalkozások a délelőtti órák végeztével kezdődnek és 1600- óráig tartanak.

• A napközis foglalkozásról történő hiányzást a szülőnek szintén igazolnia kell.

• A napközis foglalkozásról a tanuló csak a szülő írásbeli vagy személyes kérelme alapján nevelői engedéllyel hiányozhat.

• A tanulási idő általában 1400-1500-ig tart, illetve a tanuló egyéb foglalkozásról való megérkezése után a pedagógus által meghatározott ideig.

• Az ebédlőben, a napközis, iskolaotthonos és menzás tanulók kötelesek betartani a kulturált étkezés szabályait.

• Csoportos étkeztetés esetén az ebédlőben étkezés előtti és étkezés utáni imákat mondanak a jelenlévők.

• A menzások csak a felügyelő tanárral mehetnek be az ebédlőbe.

• A „bejáró” tanulók az iskolabusz érkezéséig tanulószobai és egyéb választott foglalkozásokon vesznek részt.

• A tanuló az autóbusz indulásáig csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelmére nevelői engedéllyel hagyhatja el az iskola területét.

12. A testnevelési órákra (sportfoglalkozásokra), valamint a nem katolikus hit és erkölcstan oktatására vonatkozó külön szabályok:

• A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat.

• A sportfoglalkozásokon a tanulóknak a mindenkor meghatározott sportfelszerelést kell viselniük.

• A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, karkötőt, lógó fülbevalót, testékszert.

• Azon diákok részére, akik a mindennapos testnevelés órák egy részét – a szülő nyilatkozata alapján – sportegyesületekben való edzésekkel váltják ki, és ezáltal a testnevelés órák egy részén nem vesznek részt, az erre az időtartamra – „lyukasóra” – történő felügyeletét iskolánk biztosítja.

• Annak a diáknak, aki az iskolai katolikus hit- és erkölcstan oktatása helyett más egyház által tartott hitoktatást választotta, és a két foglalkozás nem esik egy időbe, az erre az időtartamra – „lyukasóra” – történő felügyeletét iskolánk biztosítja.

IX. A tanulók tantárgy választásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási rend.

Iskolánkban a helyi tanterv alapján szervezzük meg a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztályok, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit. De a tanítási órák megszervezhetők különböző évfolyamok, különböző osztályok tanulóiból álló csoportok részére is.

A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és szabadon választható tanítási óra. Helyi tantervünk meghatározza, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken egy adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a további kötelező tanítási órák, amelyeket a tanulóknak a választható órakeret terhére kötelezően választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban tanulniuk kell. Ugyanis az iskolánk helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak az óraszám rendszerbe beépített kötelezően választandó órakeret tanítási óráin való részvétellel teljesíthető.

Az iskolánkba történő beiratkozás a helyi tantervünk óraszám rendszerének elfogadását, vállalását is jelenti. Ezt a beiratkozás során részletesen ismertetjük a szülőkkel, akik aláírásukkal jelzik, hogy ezt elfogadják.

Mindezek mellett lehetősége van diákjainknak szabadon választható órákra is jelentkezni a fennmaradó választható órakeret terhére.

Azonban, ha a tanulót – kérelmére – felvettük a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban tájékoztatjuk.

A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.

A választható órákra, foglalkozásokra való jelentkezés lépései:

• minden év április 15-ig elkészítjük, és a fenntartó jóváhagyását követően közzétesszük a választható foglalkozások listáját;

• a közzététel tartalmazza a foglalkozás részletes tananyagát, elvárásait, valamint a foglalkozást várhatóan vezető pedagógus nevét;

• diákjaink május 20-ig jelenthetik be a foglalkozás megválasztásával kapcsolatos döntésüket, az egységes jelentkezési lapon;

• a tanuló a tanév során egy alkalommal, az igazgató engedélyével módosíthatja választását;

X. Az iskola létesítményeinek, helységeinek használati rendje.

1. Az iskola tanulói rendezvényeken (felügyelettel) használhatják az iskola létesítményeit, eszközeit, melyekért anyagi felelősséggel tartoznak.

2. A tanulók csak tanári felügyelettel léphetnek be a számítástechnika termekbe, technika termekbe, nyelvi laborba, tornaszobába, tornaterembe.

3. Az udvari sportpályákat tanítási napokon 17 óráig csak órákon, szünetekben és a tanórán kívüli szervezett foglalkozásokon részt vevőknek lehet használni. A város lakosai csak 17 óra után használhatják.

4. A hivatalos ügyeket az igazgatónál, helyettesénél, vagy az iskolatitkárnál lehet intézni munkanapokon 730-1530-ig.

5. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola vezetése határozza meg, és azt a főbejáratnál kifüggeszti.

6. Az iskola épületében és udvarán, az iskolai dolgozókon, tanulókon kívül csak a hivatalos ügyeket intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik az iskola vezetésétől engedélyt kaptak.

7. Az iskola létesítményeinek tanítási napon kívüli használata igazgatói engedélyhez kötött.

Az iskola használati rendjéhez kapcsolódó védő-óvó előírások:

• A diákok a lépcsőn, folyosón, az udvaron való közlekedéskor ne veszélyeztessék maguk és egymás testi épségét.

• Tanév elején az első osztályfőnöki órán kötelező balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásban részesíteni a tanulókat.

• A tanulónak azonnal jelezni kell a legközelebbi pedagógusnak, ha társait veszélyeztető állapotot vagy balesetet észlel.

• Rendkívüli események (pl. tűzriadó) jelzése szünetekkel szabdalt folyamatos csengetéssel, vagy kolompolással történik.

• Az iskolaépület állagának védelme, a termek berendezéseinek tisztasága, az iskola felszereléseinek megóvása minden tanuló, dolgozó elsőrendű kötelessége.

• Gondatlanságból, vagy szándékosan okozott kárért anyagi felelősséggel tartoznak.

XI. Az iskolai diákközösségek és diákönkormányzat jogainak gyakorlása.

• A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.

• Az felső tagozatos osztályok élén választott diák-önkormányzati képviselők állnak, akik az iskolai diák-önkormányzatnak, és a diákbizottságoknak tagjai.

• A diákönkormányzat tevékenységét az iskola által megbízott nevelő segíti, a működését a saját maga elfogadott DÖK SZMSZ szabályozza.

• Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diák-önkormányzatot segítő, patronáló nevelő, vagy az iskola diákelnöke látja el.

• Az önkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési jog gyakorlása előtt a diák-önkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat véleményét. A vélemény hitelesítése a DÖK patronáló tanár és a diákelnök együttes aláírásával történik.

• A diákönkormányzat feladatinak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit.

• Évente egy alkalommal diákközgyűlést tart.

• Egy tanítás nélküli munkanap időpontjának, programjának eldöntése – ha erre igényt tart – a DÖK hatáskörébe tartozik.

• A Széchenyi-nappal, és a Gyermeknappal kapcsolatban a DÖK-nek javaslattételi, véleményezési, döntési joga van.

• Az osztályközösségek szabadon választhatják meg az osztálykirándulások célpontjait.

• Az DÖK esti rendezvényeit az igazgatóval kell egyeztetni.

XII. Szülők jogai és kötelességei.

• A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztása. Ha az általános iskola – a törvényben meghatározott megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.

• A sorsolás lebonyolításának szabályai iskolánkban:

– A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni.

– Minden cselekményt a jelenlévők előtt, jól látható módon kell végrehajtani.

– A tanulók nevét egy meghatározott, azonos méretű lapra fel kell vezetni, és egyenlő méretűre összehajtani.

– Az összehajtott lapokat egy dobozba kell helyezni, majd összekeverni.

– A dobozból az iskolatitkár, vagy egy közösen elfogadott személy – elfordított fejjel – annyi nevet emel ki, amennyi hely betöltésére lehetőség van.

– A kisorsolt papírokat ki kell bontani és a neveket fel kell olvasni. Ez alapján kell a határozatokat meghozni.

– A sorsolás alatt jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a jelenlévők közül két érintett szülővel alá kell íratni, ezzel igazolva annak hitelességét.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

• Megismerje a nevelési-oktatási intézmény Pedagógiai Programját, Házirendjét, SZMSZ-ét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.

• Érdeklődése esetén gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről, rendszeres részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

• A nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon (nyílt nap).

• A szülő kötelessége, hogy rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógussal, elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.

• A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, nevelőivel.

XIII. A tanulói jogok megismerésének rendszerei, fórumai.

1. ANemzeti köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendeletének, az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatának diákokat érintő részeit, az iskolai Házirendet minden tanulónak, szülőnek, dolgozónak joga van megismerni.

2. Megismerhetőségi lehetőségek:

A fent említett dokumentumokat a honlapon, kifüggesztve a tanári szobában, az igazgatói irodában és a könyvtárban lehet megtalálni.

3. A megismerés rendje:

• nevelőtestületi értekezleten

• diákközgyűlésen

• osztályfőnöki órán

• az év első szülői értekezletén

• igény szerint fogadóórákon

• a beiratkozás napján a szülő személyesen kézhez kapja

XIV. A tanulmányok alatt letehető vizsgák követelményei.

Lásd: A Házirend 1. számú melléklete.

XV. Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradékok.

1./ A Házirend törvényileg előírt felülvizsgálatát a nevelőtestület elvégezte. A Diákönkormányzat, valamint a Szülők Tanácsa által tett módosító javaslatokat helytállónak tartotta, így beépítette a szövegezésbe. Az intézmény Házirendjét a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete ebben a formában a mai napon elfogadta és a fenntartónak elfogadásra javasolja.

Füzesabony, 2013. augusztus 30.

Nagy István

Igazgató

2./ A Házirend törvényileg előírt felülvizsgálatát, véleményezését az iskolai Diákönkormányzat elvégezte. A diákközgyűlésen elhangzott módosító javaslatokat valós igénynek tartotta, így az iskola nevelőtestülete számára átnyújtotta, és a Házirendbe való beépítésre javasolta. Az így átformált, véglegesített szöveget a diákság megismerte. Az intézmény Házirendjével a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Diákönkormányzata ebben a formában egyetért, a mai napon elfogadta és a nevelő-testületnek elfogadásra javasolja.

Füzesabony, 2013. augusztus 30.

Mogyorósi Dorina                                                     Nagy Zsolt

Diáktanács Elnöke                                            DÖK patronáló tanár

3./ A Házirend törvényileg előírt felülvizsgálatát, véleményezését a Szülők Tanácsa elvégezte. A tanácsülésen elhangzott módosító javaslatokat valós igénynek tartotta, így az iskola nevelőtestülete számára átnyújtotta, és a Házirendbe való beépítésre javasolta. Az így átformált, véglegesített szöveget a szülők megismerték. Az intézmény Házirendjével a Szülők Tanácsa ebben a formában egyetért, a mai napon elfogadta és a nevelőtestületnek elfogadásra javasolja.

Füzesabony, 2013. augusztus 30.

Pelyhéné Kovács Helga

Szülők Tanácsának Elnöke

Tartalomjegyzék

Bevezető 1

I. A Házirend hatálya. 1

II. A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai. 1

III. A Házirend nyilvánossága. 2

IV. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok. 2

V. Tanulói kötelességek teljesítésével kapcsolatos szabályok. 5

VI. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei. 7

VII. A tanulók jutalmazása. 8

VIII. Az iskola munkarendje. 9

IX. A tanulók tantárgy választásával, annak módosításával 13

kapcsolatos eljárási rend.

X. Az iskola létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje. 14

XI. Az iskolai diákközösségek és diákönkormányzat 15

jogainak gyakorlása.

XII. Szülők jogai és kötelességei. 16

XIII. A tanulói jogok megismerésének rendszerei, fórumai. 17

XIV. Az osztályozóvizsga követelményei. Lásd: 1. számú melléklet. 17

XV. Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradékok. 18